Details of faculty Members of Engineering & Technology Departments

Mr. G.P. Sathish

Mrs. V. Arivumani

Mrs. S. Shailasri

Mr.K.JeyaPandiyan

Mr.A.Purushothaman

Ar. L. Malarkodi

Mr.P.Vasudevan

Ar. A. Sivaraman

Ar. R. Dhivya

Ar. M . Bavani

Mr.S.Balasundaram

Mr. E.Senthilkumar

Mr.G.RanjithKumar

Mr.V.J.Ravindaran

Mr.M.ArulPandiyan

Mr.N.L.Karthikeyan

Mr. D.RajKumar

Mr. K.Venkatesan

Mr.S.RameshKumar

Mr . S.Sekar